Begaafdheidsonderzoek

Dit onderzoek is zinvol wanneer je als ouder een antwoord zoekt op bijvoorbeeld één van onderstaande vragen:

  • Een kind presteert beduidend lager op school dan ouders en/of leraars verwachten.
  • De school denkt aan versnellen, maar is dit wel de beste keuze voor een kind? 
  • Een kleuter vertoont regelmatig psychosomatische klachten tijdens de schoolperiode. Kan onderprikkeling als oorzaak gezien worden?  
  • Wij hebben graag een tweede opinie want wij herkennen ons kind niet in de eerder verkregen resultaten van een IQ-test. 
  • Een jongere behaalt in het algemeen goede resultaten maar slaagt er niet in om ook voor de taalvakken behoorlijk te presteren? Waar loopt het fout?

Door middel van een begaafdheidsonderzoek brengen wij naast het cognitieve luik ook het zijnsluik in kaart van een kind of jongere. Op die manier krijgen wij een totaalbeeld van een kind en kunnen wij bepalen of er bij een kind of jongere al dan niet sprake is van (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid

Wat maakt er deel uit van een begaafdheidsonderzoek?

  • IQ-test: WPPSI-IV: 2.5 j. – 7 j. / WISC-V: 6 j. – 17 j. / KIQT+:  5 j. – 10 j.
  • Vragenlijst(en) voor ouders, school en jongere
  • Bespreking resultaten + eindverslag

ALGEMENE KIJK OP EDUCATIE

BEGAAFDHEIDSONDERZOEK

TERUG NAAR KIND & JONGERE

Waarom is een IQ-test niet voldoende om van hoogbegaafdheid te spreken?

Een intelligentieonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarbij wij het intellectueel functioneren van een kind in kaart willen brengen om zo gericht advies te kunnen geven op die domeinen waar een kind hinder ondervindt. 

Het doel van de afname van een IQ-test is dus nooit de eindscore op zich. Een hoge score op een IQ-test geeft immers alleen maar weer dat iemand zeer intelligent is, terwijl hoogbegaafd zijn zoveel meer is dan dat. 

Keuze van de IQ-test

Wij maken enkel gebruik van gestandaardiseerde testen. Naast de WPPSI-IV en de WISC-V zetten wij vanaf 1/4/2021 ook de KIQT+ in. 

Welke IQ-test wij gebruiken voor een begaafdheidsonderzoek hangt af van de specifieke noden van een kind. Tijdens het kennismakingsgesprek gaan wij samen met de ouders het kind in kaart brengen en de onderzoeksvraag helder stellen. Vervolgens geven wij de voorkeur aan de IQ-test die het best een antwoord kan geven op die onderzoeksvraag.

Uitzonderlijke hoogbegaafdheid

Een grote troef van de KIQT+ is dat deze test wel een onderscheid maakt tussen IQ-scores boven de 144 in tegenstelling tot de WPPSI-IV en de WISC-V. Een kind met een IQ-score van 165 heeft immers nog meer specifieke noden dan een kind met een IQ-score van 147. De KIQT+ heeft een bereik tot een IQ-score van 170.

Meer informatie over de KIQT+ en de ontwikkeling ervan kan je terugvinden op https://scaliq.com.

Via het E-magazine op onze website stellen wij ook graag de laatste informatie ter beschikking over deze pas gelanceerde IQ-test.

Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze test een grote meerwaarde gaat betekenen binnen het intelligentieonderzoek bij vermoedelijk hoogbegaafde kinderen.

Verloop

Voorafgaand aan het begaafdheidsonderzoek vindt er steeds een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats met de ouders. Informatie die hieruit naar voor komt, wordt ook meegenomen in het eindbesluit en de verslaggeving. 

Een begaafdheidsonderzoek wordt afgenomen op locatie of indien aangewezen (bv. bij extreme faalangst) bij het kind thuis. We verkiezen ervoor om een IQ-test in de voormiddag af te nemen zodat het kind fris en uitgerust is. Het afnemen van een IQ-test neemt eenmalig ongeveer 2 uur tot 2,5 uur in beslag. We bekijken samen met de ouders of de afname al dan niet alleen met het kind of in stilzwijgende aanwezigheid van de ouders plaatsvindt. Het is voor ons zeer belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt tijdens de afname.  

In uitzonderlijke gevallen wordt de afname opgesplitst in 2 momenten. 

Een begaafdheidsonderzoek kan op zich staan of deel uitmaken van een langere begeleiding. 

De observaties die wij doen tijdens de afname zijn zeer belangrijk en geven ons meer informatie over de concentratie, de aanwezigheid van faalangst, de motivatie en de doorzetting van een kind of jongere.  

Verslaggeving en bespreking

Wij trachten steeds 2 weken na de afname van het onderzoek ons onderzoeksverslag klaar te hebben en de bespreking met jullie als ouders in te plannen. 

Tijdens deze bespreking staan wij stil bij de resultaten en vertalen wij deze in concrete tips voor thuis en school.  

Deze bespreking laten wij graag doorgaan zonder de aanwezigheid van jullie kind. Je hebt als ouder vaak zelf even de tijd nodig om deze resultaten te laten bezinken. Bovendien bespreken wij ook zaken met betrekking tot schoolkeuze en opvoeding die best niet rechtstreeks ter ore komen van jullie kind. 

Bij jongeren bevragen wij graag zelf even hoe zij tegenover de bespreking en hun eigen aanwezigheid staan. Een bespreking waarbij de jongere een deel van het gesprek mee volgt draagt meestal onze voorkeur.     

Het verslag is een samenvatting van het gehele begaafdheidsonderzoek waarbij observaties van de onderzoeker, input van de ouders, het kind en als het kan ook van de school van even groot belang zijn als de resultaten van de IQ-test. Een verslag is pas toereikend wanneer je als ouder je kind erin kan herkennen en wanneer je er ook daadwerkelijk mee aan de slag kan. 

Rol van de school

Gezien veel ouders naar onze praktijk komen met bezorgdheden die gerelateerd zijn aan het onderwijs, vinden wij het belangrijk om de school, indien je hier als ouder mee akkoord gaat, ook te betrekken bij het onderzoek. Voor de afname van de IQ-test vragen wij hen om een vragenlijst in te vullen. Op het einde van het onderzoek ontvang je van ons ook een verslagje voor de school met concrete do’s en don’ts met betrekking tot jouw kind. 

Wij zullen nooit zelf het initiatief nemen om contact te leggen met de school wanneer jullie ons daar geen goedkeuring voor hebben gegeven. Wij proberen daarnaast de communicatie met de school ook zo veel mogelijk via jullie als ouder te laten verlopen omdat jullie ook degene zijn die gedurende de verdere schoolcarrière van jullie kind met de school zullen moeten communiceren.  

Dit onderzoek kan in combinatie met een didactisch onderzoek afgenomen worden.

CONTACT

L-aTent vzw
BTW: BE0760.689.341

OVER L-ATENT 

Attent op zoek naar verborgen talent

Onze praktijk geeft psychologische, pedagogische en onderwijskundige ondersteuning aan de hoogbegaafde persoon en zijn omgeving en dat in alle fasen van zijn leven.